ชื่อหนังสือ  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจ แสดง 
การบัญชีหนี้สินและทุน แสดง 
การบัญชี 2 แสดง 
การบัญชี 1 แสดง 
แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ แสดง 
มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ.2546) เล่ม 2 แสดง 
ศัพท์บัญชี แสดง 
การบัญชีชั้นสูง 1 แสดง 
การบัญชีชั้นสูง H แสดง 
คู่มือประกอบการอบรม โครงการอบรมผู้ทำบัญชี แสดง 
คู่มือประกอบการอบรม โครงการอบรมผู้ทำบัญชี แสดง 
กระบวนการจัดทำบีญชี แสดง 
การวิเคราะห์งบการเงิน แสดง 
วิเคราะห์งบการเงิน แสดง 
เอกสารโครงการความร่วมมือวิชา ระบบบริหารงานคุณภาพ IOS 9000 แสดง