ชื่อหนังสือ  
การบัญชีการเงิน แสดง 
กรณีศึกษาปัญหาการสอบบัญชี แสดง 
กฎหมายใหม่ มาตรฐานการบัญชีและแนวทางการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร แสดง 
การสอบบัญชี แสดง 
การสอบบัญชี แสดง 
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อ แสดง 
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อ แสดง 
มาตรฐานการสอบบัญชี แสดง 
การประกาศใช้ แสดง 
มาตรฐานการสอบบัญชี แสดง 
แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี แสดง 
แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ แสดง 
การบัญชีภาษาอากร แสดง 
การบัญชีภาษีอากร แสดง 
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ แสดง