รายละเอียดโสตวัสดุ
มติชนสุดสัปดาห์
สำนักพิมพ์
มติชน
กำหนดออก
รายสัปดาห์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
4121151
41211419-25/02/25641