ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการยืม – คืนทรัพยากรห้องสมุด

       1.  นักเรียน-นักศึกษา ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 รายการ เป็นเวลา 7 วัน

        2.  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 รายการ เป็นเวลา 30 วัน

        3.  ในการยืมหนังสือต้องนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้ง

        4.  ค่าปรับ  1 บาท / หนังสือ  1  เล่ม / 1  วัน

 

 


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด

โปรดแต่งกายสุภาพ

       1.  ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม เข้าไปในห้องสมุด ของมีค่าควรนำติดตัวไปด้วย หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

       2.  ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

       3.  ห้ามใช้สมุดหนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง

       4.  ห้านนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

       5.  การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด จะต้องปฏิบัติตามที่ ห้องสมุดกำหนดดังนี้

5.1 เปิดเสียงให้เบาที่สุด หรือเปิดระบบสั่น

5.2 วางเครื่องมือสื่อสารให้ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะสามารถรับได้อย่างรวดเร็ว

5.3 พูดให้เบาและสั้นที่สุด

5.4 ออกไปนอกห้องสมุดหากต้องสนทนานาน

5.5 งดใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการต่าง ๆ

     6. ไม่ฉีก ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย

     7.  เก็บหนังสือที่อ่านวางไว้บนโต๊ะอ่านให้เรียบร้อย

     8.  วารสารฉบับใหม่ล่าสุดเมื่อนำมาอ่านแล้วให้เก็บที่ชั้นให้เก็บที่ชั้นวารสารใหม่ตามเดิมให้เรียบร้อย

     9.  ใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้ชำรุดเสียหาย

     10.ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบการยืม

      11.  ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามระเบียบ

      12.  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่จะนำออกจากห้องสมุดทุกครั้ง