รายละเอียดโสตวัสดุ
ดอกเบี้ย
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
42497ธันวาคม 25651
42498มกราคม 25661
42499กุมภาพันธ์ 25661
43502พ.ค.661
43503มิ.ย.1
43504ก.ค.1