รายละเอียดโสตวัสดุ
บ้านและสวน
สำนักพิมพ์
บ้านและสวน
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
47556ธันวาคม 25651
47557มกราคม 25661
47558กุมภาพันธ์ 25661
47561พ.ค.661
47562มิ.ย. 661
47563ก.ค.661
475701