รายละเอียดโสตวัสดุ
ศิลปวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์
มติชน
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
442ธันวาคม 25651
443มกราคม 25661
444ก.พ.661
445มี.ค.661
447พ.ค.661
448มิ.ย. 661
449ก.ค.661