รายละเอียดโสตวัสดุ
การเงินการธนาคาร
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
488ธันวาคม 25651
489ม.ค.661
490กุมภาพันธ์ 25661
491มี.ค.661
493พ.ค.661
494มิ.ย. 661
495ก.ค.661