รายละเอียดโสตวัสดุ
Market Plus
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
15152พ.ย.-ธ.ค. 661
15153ม.ค.-ก.พ.661
15154มี.ค.-เม.ย.661
15156พ.ค.-มิ.ย.661
15157ก.ค.-ส.ค.661